home_loan
BVa gww{dYm
g‘Vm Ho$di J«mhH$m§À¶m R>odr pñdH$maUo d H$O© XoUmar g§ñWm ZgwZ J«mhH$m§À¶m X¡Z§{XZ OrdZmV
‘mJ©Xe©H$ H$aUmar g§ñWm Agmdr Agm g§MmbH$ ‘§S>imMm à¶ËZ Zoh‘rM amhrbm Amho. ¶mM CX²XoemZo
g‘VmÀ¶m J«mhH$m§gmR>r Imbrb godm gwé H$arV Amho.
Am¶H$a ‘mJ©Xe©Z H|$Ð

g‘VmMo R>odrXmam§Zm Am¶H$am~m~V {ddrY e§H$m AgVmV ¶m e§H$m§Mo {ZagZ Am¶H$a Vkm§H$Sy>Z
H$éZ XoʶmgmR>r ñdV§Ì H$jmMr Zo‘UyH$ H$aʶmV Ambobr Amho. ¶m H|$Ðm‘YwZ J«mhH$m§Zm g‘mOmVrb
Jw§VdUyH$s~m~V d BVahr Am¶H$am~m~V ¶m e§H$m§Mo {ZdmaU H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm OmUma Amho.

ì¶dgm¶ ‘mJ©XXe©Z H|$Ð

gw{ejrV ~oamoOJmam§Zm bKwCÚmoJ gwé H$aʶmgmR>r CÚmoJ joÌmVrb
Vkm§H$adr H$moUVm CÚmoJ H$amdm d ˶m CÚmoJmMr g§nyU© ‘m{hVr Vkm§H$adr XoʶmMm CnH«$‘ XoIrb
gwé H$arV AmhmoV. hmoVH$é VéU H$é BpÀN>V Agboë¶m CÚmoJmgmR>r ‘{eZar H$moR>o {‘iob OmJm H$moR>o
CnbãY hmoD$ eHo$b, emgH$s¶ AZwXmZ qH$dm AWuH$ ghmæ¶ Hw$Ry>Z CnbãY hmoD$ eHo$b EdT>¶mM
Zmhr Va BVahr ì¶dgm¶ CÚmoJ C^maUrgmR>r g‘VmH$Sy>Z AW©ghmæ¶ XoIrb CnbãY
H$éZ XoʶmV ¶oB©b.

Jw§wVdUyH$ ‘mJ©Xe©Z

g‘VmMo J«mhH$m§Zm g‘VmMo ì¶{Var³V å¶wMb ’§$S>, {d‘m, eoAg©, gmoZo, B. {R>H$mUr Jw§VdUyH$ H$aʶmgmR>r
‘mJ©Xe©Z XoʶmMo H$m‘ ¶m H|$Ðm‘m’©$V Vkm§H$adr Ho$bo OmB©b.

OdZmdí¶H$ dñVw {dVaU

J«mhH$m§Mo Amamo½¶mMr H$miOr KoʶmgmR>r {ddrY Am¶wd}XrH$ CËnmXZo {deofV: ¶moJ Jwé am‘Xod~m~m
¶m§À¶m nV§ObrMr CËnmXZo VgoM nV§Obr {Z‘uV {OdZmdí¶H$ dñVw ¶m H|$Ðm‘m’©$V ‘m’$H$ XamV
J«mhH$m§Zm CnbãY H$éZ XoʶmV ¶oVrb.

Facilities for our Customers
Warehouses for Farmers &
Bussinesman
Reservation for Airways,
Bus and Railway
Income tax Bill and Light
Bill Pay
Mobile Recharge & Dish T.V.
Recharge
Postpaid Mobile Bill
Pose Terminal Facility
Pose Terminal Facility
Demand Draft Home Delivery
Internet, Mobile,
Core Banking & ATM
Money Transfer Facility