g‘Vm goodH$ goodm{Zd¥¥ËVr AmYma ¶mooOZm
g‘VmMo ¶emV H$‘©Mmar d A{YH$mar ¶m§Mm qghmMm dmQ>m Amho. ˶m‘wio g‘VmMo H$‘©Mmar d A{YH$m-¶m§Mo {OdZ‘mZ D§$MmdʶmgmR>r Xadfu ^aKmog nJmadmT>, ~moZg, J«°À¶wB©Q>r, àm°.’§$S> ¶mÛmao à¶ËZ Ho$bobm Amho. VgoM H$‘©Mmar d
A{YH$mar ¶m§Zm XþMmH$s d MmaMmH$r dmhZ 0% ì¶mOXamZo {Xbobo Amho. EdT>oM
Zìho Va IaoXrgmR>r AZwXmZhr {Xbo Amho. ¶mhrnwT>o OmdwZ 1 E{àb 2014 nmgyZ 'g‘Vm godH$ godm{Zd¥ËVr AmYma ¶moOZm' XoIrb gwé Ho$bobr Amho. ¶m
¶moOZoÛmao à˶oH$ H$‘©Mmar d A{YH$m-¶mMo ¶m AmYma ¶moOZoMo Im˶mV
godm{Zd¥ËV ¶moOZoMr a³H$‘ Xa‘hm O‘m Ho$br OmB©b d g§~§YrV H$‘©Mmar d A{YH$mar godm{Zd¥ËV Pmë¶mda ¶m g§{MV aH$‘oÀ¶m ì¶mOmÛmao ^aKmog
AemàH$maMo n|ÝeZ ¶m ¶moOZoÛmao {‘iob.
Facilities for our Customers
Warehouses for Farmers &
Bussinesman
Income tax Bill and Light
Bill Pay
Mobile Recharge & Dish T.V.
Recharge
Postpaid Mobile Bill
Pose Terminal Facility
Pose Terminal Facility
Demand Draft Home Delivery
Internet, Mobile,
Core Banking & ATM
Money Transfer Facility